شنبه 27 دی سال 1399 مصادف با 3 / 6 / 1442 و 16 / 1 / 2021شهادت حضرت فاطمه زهرا س -- تعطیل - شهادت نواب صفوی ، طهماسبی ، برادران واحدی و ذوالقدر از فداییان اسلام    تکمیل این فرم به منظورم ثبت نام از متقاضیان همکاری با معاونت آمار و اطلاعات سازمان صرفا جهت شرکت در اجرای طرحهای آمارگیری میباشد و به هیچ عنوان جنبه استخدامی و به کارگیری دائمی در سازمان نداشته و تنها محدود به زمان اجراو پایان هر دوره امارگیری میباشد .

تکمیل فرم ثبت نام به معنای پذیرش نهایی متقاضی جهت شرکت در اجرای طرحهای آمارگیری نمیباشد و به کارگیری افراد منوط به انجام مصاحبه و گذراندن دوره آموزشی مربوط به هر طرح آمارگیری و کسب حد نصاب نمره قبولی میباشد .

فعالیت در اجرای طرح های آمارگیری با توجه به نوع و نمونه های هر طرح کلیه نقاط شهری و روستایی در سراسر استان را شامل میشود و متقاضی شرکت در طرح های آمارگیری باید قادر به فعالیت در کلیه نقاط جغرافیایی استان حتی خارج از ساعات رسمی اداری باشد.