دوشنبه 5 مهر سال 1400 مصادف با 20 / 2 / 1443 و 27 / 9 / 2021اربعین حسینی -- تعطیل - شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه   نام و نام خانوادگی ارباب رجوع :