درخواست های بررسی شده
 
 

تعداد درخواست های بررسی شده :  792
 
   
 
درخواست های بررسی نشده
 
 

تعداد درخواست های بررسی نشده :  10
 
   
 
نمودار درخواست های شهروندان
 
 
 
   
 
پرسش های پاسخ داده شده
 
 

تعداد پاسخ های داده شده :  4
 
   
 
پرسش های پاسخ داده نشده
 
 

تعداد پاسخ های داده نشده :  0
 
   
 
نمودار پاسخ به پرسش ها