درخواست های بررسی شده
 
 

تعداد درخواست های بررسی شده :  1163
 
   
 
درخواست های بررسی نشده
 
 

تعداد درخواست های بررسی نشده :  11
 
   
 
نمودار درخواست های شهروندان
 
 
 
   
 
پرسش های پاسخ داده شده
 
 

تعداد پاسخ های داده شده :  35
 
   
 
پرسش های پاسخ داده نشده
 
 

تعداد پاسخ های داده نشده :  0
 
   
 
نمودار پاسخ به پرسش ها
 
 
 
   
 
شکایات پاسخ داده شده
 
 

تعداد شکایات پاسخ داده شده :  27
 
   
 
شکایات پاسخ داده نشده
 
 

تعداد شکایات پاسخ داده نشده :  2
 
   
 
نمودار پاسخ به شکایات